ژلاتین چیست و چه منافعی دارد

نتایج حاصل نشان داد که استفاده از غلظت 5 درصد نانو رس در فیلم آگار/ ژلاتین حاوی2 درصد TiO2 خواص فیزیکی، مکانیکی و نوری (با در نظر گرفتن کدورت) بهتری در مقایسه با سایر تیمارها داشت. همچنین، افزودن غلظتهای مختلف نانو رس به فیلم دولایه حاوی 2% TiO2 باعث کاهش معنیدار عبور نور، شاخص سفیدی، جذب آب و کدورت در فیلمهای تولیدی بهویژه در غلظت 10% شد. فیلم دولایه آگار/ژلاتین حاوی نانو ذرات دیاکسید تیتانیوم (TiO2) (2 درصد وزنی- وزنی) و نانو رس (با غلظتهای 3، 5، 10 درصد وزنی- وزنی)، بهوسیله ترکیب در بستر فیلم ژلاتین به روش قالبریزی و طی 2 مرحله تولید شد و ویژگیهای ساختاری، فیزیکی، مکانیکی و نوری فیلم تولیدی موردمطالعه قرار گرفت. برای این منظور سلولهای BMSCs پس از چهار مرحله پاساژ، بر روی غشای نازک (Ch-G) کشت داده شد. بر همین اساس در سالهای اخیر تلاش قابل توجهی برای جایگزینی مادهای مناسبتر صورت گرفته است که این امر سبب بازشدن دروازهای به نام مهندسی بافت استخوان شده است. در طول دهههای اخیر تلاشهای قابل توجهی جهت یافتن جایگزینی مناسب استخوان از سوی پژوهشگران صورت گرفتهاست.در آغاز راه توجه پژوهشگران به جایگزینهای فلزی بودهاست.

نتیجه گیری: با توجه به اینکه سلولهای BMSCs به راحتی میتوانند بر روی غشای نازک (Ch-G)، رشد و تکثیر مناسب داشته باشند، بنابراین میتواند پوشش مناسب از سلول- غشا به عنوان یک بیوچسب پانسمان جهت ترمیم بعضی از نقص ها، زخمها و شکستگیهای استخوانی مورد استفاده قرار گیرد. این پپتید روی داربست نانوفیبری پلی کاپرولاکتون/ ژلاتین تثبیت شد و چسبندگی و تکثیر سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان انسانی روی داربست تغییر داده شده توسط پپتید بررسی شد. براساس نتایج MTT مطالعات سلولی نشان داد که تثبیت پپتید روی داربست، چسبندگی سلول به داربست را در تمام زمانهای مطالعه شده بهبود میبخشد. نتیجهگیری: پپتید RGD ساخته شده و تثبیت شده روی داربست نانوفیبری میتواند در کاربردهای مختلفی که نیاز به چسبندگی سلولی است استفاده شود و همچنین داربست ساخته شده و فعال شده با پپتید مورد نظر را میتوان در مهندسی بافت مورد استفاده قرار داد. با توجه به نظر مشتریان ژل بهداشتی بانوان اوریاژ مدل Gyn Phy با حجمی برابر با 200 میلی لیتر، توانسته به بهترین مدل از برندهای ایرانی دست پیدا کند. مواد و روشها: داربست نانوفیبری پلی کاپرولاکتون/ ژلاتین توسط الکتروریسی سنتز و پپتید مورد نظر توسط روش سنتز پپتید در فاز جامد ساخته شد. برایناساس معلوم شد که دمای استخراج 60 درجۀ سانتیگراد، با 0/5 درصد غلظت آنزیم و 166 دقیقه زمان هیدرولیز، شرایط مطلوبی برای بهدستآوردن بیشترین بازده استخراج (11/03 درصد) و بهترین درجۀ هیدرولیز (23 درصد) است.

ژل ایموشن آبی با توجه به فرمول و ترکیب ساخته شده water base هیچ گونه عوارض مضری برای شخص مصرف کننده نخواهد داشت. شیمی درمانی و سایر درمان های سرطان با عوارض جانبی منفی قابل توجهی همراه است؛ از جمله نارسایی قلبی، التهاب و مشکلات گوارشی. محصولات ایموشن از مواد گیاهی و طبیعی ساخته شده اند و به همین علت قابل حل در آب است و همچنین به راحتی با آب شسته میشود. همچنین، نرخ جذب آب و میزان رطوبت با اضافه کردن 2 درصد TiO2 افزایش پیدا کرد. نتایج نشان داد که اضافه کردن 2 درصد TiO2 به فیلم دولایه باعث کاهش بیش از 15 درصدی نفوذپذیری نسبت به بخار در فیلم دولایه میشود. از استخوان­های ران شتر، گوسفند، گاو و تیغه استخوان ماهی ­سفید به عنوان منابع هیدروکسی­ آپاتیت طبیعی استفاده شده است.نتایج بدست­ آمده نشان داد شدت پیک ­های حاصل­ شده در نمونه­ های HA طبیعی نسبت به HA سنتزی، افزایش محسوسی داشته است که این افزایش در هیدروکسی آپاتیت طبیعی بدست آمده از استخوان شتر بیشترین میزان است.

شیلات (منابع طبیعی ایران). اطلاعات بدست ­آمده از آزمون MTT نشان می ­دهد شانس زنده­ ماندن سلول­ها در داربست­ های تهیه شده از هیدروکسی­ آپاتیت طبیعی نسبت هیدروکسی­ آپاتیت سنتزی بیشتر است که این امر در داربست تهیه شده از هیدروکسی ­آپاتیت طبیعی بدست­ آمده از استخوان شتر با میزان 96% وضعیت مطلوب­تری را دارا است. مصرف ژل رویال برای افرادی که دچار استرس هستند، می تواند مفید باشد. با وجود مزایای این مواد از جمله پایداری شیمیایی، عواملی از جمله گرانبودن و غیرشفافبودن سبب شد مواد جدیدی برای ساخت تراشهها استفاده شود. همچنین نشان داده شد که تثبیت پپتید منجر به افزایش قدرت تکثیر سلولها روی داربست فعال شده با پپتید در مقایسه با داربست طبیعی و پلیت کشت سلولی میشود. چسبندگی و تکثیر سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان انسانی روی داربست طبیعی و داربست تغییر داده شده توسط آزمون MTT بررسی شد. می­باشد. با استفاده از تکنولوژی آزمایشگاه بر روی تراشه زمانآزمایش از چند ساعت و یا حتی چند روز به کمتر از یک دقیقه رسیده است.

دیدگاهتان را بنویسید