مقاله ژل رویال

خصوصیات ژلاتین پوست شتر همچون میزان ازت، قدرت بستن، وضعیت ظاهری، خاکستر و میزان pH ، مطابق استاندارد ملی ایران بود و کیفیت آن بسیار خوب ارزیابی شد. از آنجائیکه رنگ ارغوانی حاصل از زنده مانی سلول­ها در طول موج 490 تا 540 نانومتر جذب می­شد، لذا نمونه را تحت جذب در طول موج 490 نانومتر اشعه فرابنفش قرار دادیم تا میزان زنده­مانی از روی میزان جذب در مقایسه با داربست PCL مقایسه شد. آنالیز تصاویر میکروسکوپ الکترونی حاصل از جهتگیری سلول­های پروژنیتور قلبی بر روی داربست: قسمت­هایی از نمونه اصلی داخل محلول فیکساتور قرار گرفت تا جای سلول­ها بر روی داربست ثابت شود. چسبندگی و استحکام مناسب داشته باشد، از آنجائیکه بافت قلبی بهصورت مداوم و سیکلوار تحت نیروی کششی حاصل از انقباض و انبساط می­باشد، لذا داربست مناسب باید بتواند این میزان کشش را تحمل کند و در طول زمان ترمیم، از سلول­ها حمایت مکانیکی داشته باشد (16). ماهیچه­ی قلبی، مدول یانگی در حدود 10 تا 20 کیلو پاسکال در زمان دیاستول با کشش کمتر از 10 درصد دارد که در پایان دیاستول تا 50 کیلو پاسکال در عضله قلبی سالم و تا 200 تا 300 کیلوپاسکال در قلب آسیب دیده افزایش می­یابد.

سپس بهترتیب با الکل­های 30 درصد، 50 درصد، 70 درصد، 80 درصد و 90 درصد هر کدام بهمدت 10 دقیقه و سپس دوبار و هربار بهمدت 10 دقیقه نیز در الکل 100 درصد قرار داده شد تا آب داخل سلول­ها با الکل جایگزین شود. تستReal Time PCR برای دو نمونه کنترل (سلولهای قلبی فاقد داربست) و نمونه اصلی(کشت بر روی داربست)، با 4 بار تکرار انجام شد و باتوجه به واریانس کمتر از 1 درصد، داده ها در سطح 1 درصد معنیدار شدند. بهمدت 7 روز سلول­های کشت داده شده بر روی داربست در داخل انکوباتور قرار گرفتند. تست سمیت سلولی:در قدم اول، رده سلولی موردنظرکه سلولهای پروژنیتور قلبی بودند، در پژوهشگاه رویان در محیط کشت IMDM برند سیگما حاوی 1 درصد ال گلوتامین اینویتروژن، آمینواسید اینویتروژن، آنتیبیوتیک اینویتروژن و 10 درصد FBS گیبکو کشت یافتند. ­­ مواد: پلی کاپرولاکتون (PCL (MW 80,000 g/mol))، ژلاتین خوکی نوع A و محیط کشت IMDM تهیه شده از سیگما آلدریچ، اسیداستیک، اسیدفرمیک، گلوتارآلدهید، اتانول و فسفات بافرسالین (PBS) تهیه شده از مرک و آمینواسید، پنیسیلین و ال گلوتامین تهیه شده از اینویتروژن و در نهایت سرم جنین گاوی (FBS) خریداری شده از Gibco مواد مورد استفاده در این پژوهش می­باشند. اولین مورد نوع و برند فیلری است که برای تزریق به لبها مورد استفاده قرار میگیرد.

عوامل مختلفی به عنوان عوامل پیشبینیکننده درد پس از درمان (Flare up) معرفی شدهاند که میتوان از جمله آنها به درد قبل از درمان، سن، جنس و درمان مجدد اشاره کرد.(10) برخی مطالعات رژیمهای دارویی خاصی برای کنترل درد پس از درمان پیشنهاد کردهاند، اگرچه نوع داروها و نحوه مصرف آنها در این مطالعات یکسان نبوده است.(21و 16)داروی ژلوفن و ادویل باعث کاهش درد به صورت متوالی در تمام دورههای زمانی 6، 12، 24، 48 و 72 ساعت پس از درمان شدند. بعضی داروها را نمیتوان در بعضی از شرایط تجویز نمود و بعضی داروها نیز در صورتی که نیاز به درمان تکمیلی باشد تجویز میگردد. بسیاری از این عوارض مربوط به نقص جراحی و عملکرد نادرست جراح است. تنگ کننده واژن یا ژل لوبریکانت ایموشن قرمز مخصوص بانوان است و همانطور که از نام آن مشخص است برای تنگ شدن و جمع شدن واژن کاربرد دارد و یکی دیگر از انواع ژل های ایموشن میباشد که ساخت کشور عزیزمان ایران است.همچنین این ژل دارای مجوز بهداشت و سیب سلامت می باشد. ژل رویال (ژل سلطنتی) بخاطر اسمش، به نظر دارای اعتبار خاصی می آید و باعث ایجاد کنجکاوی می شود که این تا حدی منطقی است. پودر ژلاتین ماده ای جامد، ترد و شفاف بوده و طیف رنگی آن از زرد کم رنگ تا سفید می باشد، بی مزه و بی بو است و دارای 90- 84 درصد پروتئین، 2-1 درصد نمک های معدنی و 15-8 درصد آب بسته به منبع مورد استفاده آن می باشد.

درصد ازت، خاکستر و میزان pH و همچنین قدرت بستن و ویژگیهای ظاهری (رنگ و شکل) آن بر اساس استاندارد ملی ایران ارزیابی شد. سپس با اعمال ولتاژ 2000 ولت از نمونه­ها تصویر برداری شد. نمونه­ها بهمنظور مشخص شدن مورفولوژی، میزان همگون بودن و جهتدار بودن نانوفیبرها برای تهیه تصاویر میکروسکوپ الکترونی (SEM) فرستاده شدند. در ابتدا طول و ضخامت نمونه­ها اندازه­گیری و سپس با نرخ کرنش 5 میلی­متر در دقیقه، نیروی کششی در جهت نانوفیبرها به نمونه­ها وارد شد (22). پس از 5 بار تکرار برای هر نمونه، نمودارهای تنش-کرنش بهدست آمده و با یکدیگر مقایسه شد. به این منظور بسیاری از تولید کنندگان ژل های بهداشتی در ترکیبات محصولات خود عصاره های خوشبو کننده ای استفاده می کنند تا پس از استفاده رایحه معطری به ناحیه تناسلی بانوان بخشیده شود. در واقع این مدل از ژلهای ابرو روی موهای ابرو مینشیند و به آنها کمک میکند در جای خود ثابت بمانند و همچنین آنها را ضخیم تر جلوه میدهد. در تزریق روسی ژل لب اصراری به حجیم شدن لبها نیست و بیشتر به پهن شدن لبها متمرکز است. کشت ثابت سلول بر روی داربست با نانوفیبرهای موازی: سلول­های پروژنیتور قلبی تهیه شده از پژوهشگاه رویان، بر روی داربست کامپوزیتی نانوفیبری بهتعداد 2 میلیون در مساحت 2 سانتی­متر مربعی داربست، تزریق شده و در محیط کشت قرار گرفتند.

دیدگاهتان را بنویسید